Patrons

 

Julie Morgan AM, Cardiff North

Cafodd Julie Morgan ei hethol fel Aelod y Cynlluniad dros Ogledd Caerdydd ym mis Mai 2011. Cyn gwasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, bu’n Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd (1997 – 2010) gan fod y fenyw gyntaf i fod yn aelod seneddol yn cynrychioli rhan o Gaerdydd.

Cyn ymwneud â gwleidyddiaeth genedlaethol, gweithiwr cymdeithasol oedd swydd Julie a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol  Barnardo. Gwasanaethodd hefyd fel Cynghorydd yng Nghaerdydd rhwng 1985 ac 1997. Yn ystod ei chyfnod fel Aelod Seneddol, cyflwynodd Julie dri Mesur Aelod Preifat - un yn gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, un yn caniatáu pleidleisio yn 16 mlwydd oed, ac un yn gwahardd pobl ifanc dan 18 mlwydd oed rhag defnyddio gwelyau haul. Daeth yr olaf yn gyfraith yn 2010.

Yn ogystal â bod yn Noddwr ‘Touch Trust’ac ‘Advocacy Matters’, mae Julie hefyd yn ymddiriedolwr Bywyd i Famau Affrica a Dirprwy Lywydd Hosbis George Thomas

Ewart and Pat Parkinson

Cwrddais â Dilys pan roedd hi’n ddarlith wraig mewn Symudiad a Dawns yn yr hyn a alwyd ar y pryd yn Athrofa Addysg Uwch De Morgannwg ac roeddwn newydd sefydlu elusen o’r enw ‘Canolfan Chwaraeon Cymru ar gyfer Ymddiriedolaeth yr Anabl’ ac yn chwilio am leoliad ar gyfer y prosiect. Roedd hi a’i  phennaeth, David Cobner, o gymorth mawr ac fe adeiladom y prosiect ar y Campws Chwaraeon  gwych  ar Ffordd Cyncoed. Fe aeth pethau’n dda a dwedodd Dilys wrthyf un dydd  ‘rwyf am ymddiswyddo o’ch  Ymddiriedolaeth’. Cefais siom fawr a gofynnais a oeddwn wedi  ei thramgwyddo. Roeddwn yn llawer ysgafnach fy nghalon pan ddwedodd ei bod am greu ei helusen ei hunan a’i galw yn ‘Touch Trust’ ac roedd eisiau i mi ei helpu.

Rhyw bryd ar ôl hynny roeddwn gyda fy ffrind Freddie Watson. Roedd e wedi fy helpu pan roeddwn yn ceisio datblygu ble a ddatblygodd yn ddiweddarach i fod yn Lanfa’r Iwerydd. Buom yn trafod trydydd methiant y cynnig i adeiladau Tŷ Opera - ceisiais ddwywaith ynghynt ond ar ôl cychwyn addawol aeth pob dim i’r gwellt. Roedd ganddo syniad da iawn o geisio cael arian oddi wrth Comisiwn y Mileniwm a grëwyd tua 1990 i hybu prosiectau mawr i ddathlu’r Mileniwm newydd. Ei syniad gwych ef oedd  cyfuno nifer o brosiectau - gan gynnwys y Tŷ Opera - a’i alw yn Ganolfan Mileniwm. Awgrymais y gallai ‘Touch Trust’ Dilys fod yn un ohonynt. Ac felly y daeth i fod---

Rebecca Evans
Guy Griffiths,  Cyfarwyddwr Gweithredol, BNI De Cymru

Ganed a maged Guy yn Nwyrain Affrica, ac mae wedi bod yn byw yn Hong Kong, Ewrop a’r Dwyrain Canol.

Bu Guy yn Gapten yn y Gwarchodlu Albanaidd, ac yn nhir filwyr Swltaniaeth Oman, sefydlodd hefyd a bu’n berchen ar gwmni gwerthu tai yn Nhywysogaeth Andorra, gan ymdrin â chleientiaid rhyngwladol a lleol, cyn dychwelyd i’r DU.

Mae wedi bod ynghlwm â ‘Touch Trust' ers 2011 pan rwyfodd ar draws Môr yr Iwerydd i godi arian ar gyfer ‘Touch Trust’ a Sefydliad BNI-Miser. Ynghyd â 13 o gydweithwyr ceisiodd Guy dorri record

rhwyfo ar draws yr Iwerydd, gan rwyfo heb gefnogaeth o’r Ynysoedd Dedwydd i Farbados , gwnaethant hyn mewn 42 dydd, 17 awr a 54 munud -  ond cred Guy bod ei anturiaeth  yn pylu i ddim pan y’i cymharir â’r gwaith da a wneir gan bawb sy’n cefnogi unigolion gydag anableddau dysgu, y rhai gaiff eu heffeithio gan Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) , anghenion cymhleth, ymddygiad sydd yn herio, a grwpiau bregus eraill yn y gymuned.

Mae Guy wedi creu cartref iddo bellach yng Nghaerdydd, a gwasanaetha'r gymuned fusnes Gymreig, gyda’i fusnes BNI De Cymru. Darganfyddwch mwy am BNI DE Cymru.