Post 19 Centre for Creative Development

Coleg Touch Trust yw ein darpariaeth ar gyfer oedolion ifanc rhwng 19 a 25 oed. Mae'n rhedeg dros dri diwrnod yr wythnos gyda sesiwn Touch Trust arferol yn y bore a sesiwn cerddoriaeth, celf symud neu gelf yn y prynhawn. Mae myfyrwyr yn dilyn rhaglen yn canolbwyntio ar greadigedd, lles ac ymwybyddiaeth gymdeithasol. Mae hyn yn cael ei droshaenu gan themâu. Mae'r digwyddiadau a theithiau yn y rhaglen derfynol yn adlewyrchu diddordebau a galluoedd y myfyrwyr a'r themâu a ddewisir. Gall myfyrwyr fynychu am un, dau neu dri diwrnod yr wythnos ac addasir y maes llafur fel y gall yr holl fyfyrwyr gyflawni Credydau Agored Cymru achrededig.

College

I lawrlwytho Prosbectws Coleg Touch Trust Cliciwch_Yma. Mae'r Prosbectws yn darparu gwybodaeth bellach ynghylch cynnwys cwrs, dyddiadau a phrisiau.

Hefyd gallwch gysylltu â swyddfa Touch Trust ar 029 20 635 660 neu info@touchtrust.co.uk. am unrhyw ymholiadau.


Sut y cychwynnodd Coleg Touch Trust...

Mae hawl gan blant a phobl ifanc ag anableddau difrifol a lluosog o'r oedran 0 i 19 i gyrchu cymorth ariannol gan wasanaethau cymdeithasol ar gyfer addysg neu iechyd. Mae datblygiad eang o ysgolion arbennig wedi digwydd ledled y DU ar gyfer y bobl ifanc hynny sydd ag anghenion arbennig.

Comisiynodd Touch Trust astudiaeth ddichonoldeb ynghylch Coleg Touch Trust ar gyfer pobl ifanc un deg naw oed ac yn hŷn. Dangosodd yr astudiaeth, er bod llawer o waith da'n cael ei wneud mewn ysgolion arbennig ar gyfer plant hyd at un deg naw oed, unwaith eu bod wedi mynd heibio i'r oedran ar gyfer gwasanaethau addysg statudol, mae'r ddarpariaeth yn dod i ben a does dim dewis addas arall yn bodoli ar gyfer dysgu parhaol. Mae'r astudiaeth yn dangos bod llawer o enghreifftiau o bobl ifanc ag anableddau difrifol yn mynd yn gynyddol o ynysig ac yn mynd heb unrhyw fath o symbylu oherwydd diffyg cyfleusterau a gwasanaethau addas. Dangosodd yr astudiaeth fod nifer gyfyng o ddisgyblion yn symud ymlaen at Ganolfannau Dydd a redir gan Wasanaethau Cymdeithasol. Mae rhai Canolfannau Dydd yn ceisio mynd i'r afael ag addysg barhaol y bobl ifanc hyn ond mae'r ddarpariaeth yn glytiog ac yn ddibynnol ar leoliad daearyddol.


Pobl ifanc ag anableddau difrifol a lluosog yw'r rhai dan yr anfantais fwyaf. Maen nhw'n haeddu cael mynediad i ddysgu gydol oes, a chyfleoedd ar gyfer mynegiad creadigol. Nod Touch Trust yw darparu'r safon uchaf o addysg yn y celfyddydau, ac i fod yn flaenllaw yn y byd.