Digwyddiadau aelodaeth

ddydd Llun 19 Hydref, 2015 o 09:30-12:00h

Hoffem eich croesawu i'n rhaglen Rhwydweithio newydd a chyffrous sy'n integreiddio penaethiaid ysgolion ar draws y Wlad ynghyd ag arweinwyr  hyfforddedig sesiynau sydd yn cynnal sesiynau Touch Trust yn eich canolfannau / ysgolion / cartrefi.
Byddwn yn cynnal y digwyddiadau hyn er mwyn dod â chynrychiolwyr (person penodedig) o ystod eang o aelodau darparwyr i rannu arfer gorau a syniadau newydd ar sut  i ddefnyddio'r rhaglen Touch Trust orau o fewn eich sefydliad.
Bydd y digwyddiadau rhwydweithio hyn yn cynnwys  siaradwyr arbenigol ar bob achlysur fydd yn mynd i'r afael â, a rhannu gwybodaeth / syniadau a datblygiadau hanfodol sy'n benodol i ddyluniad cynhwysol ar gyfer ein gwaith gyda'n gilydd drwy'r rhaglen strwythuredig Touch Trust sy'n cyffwrdd a newid cymaint o fywydau.
Fel enghraifft byddwn yn dechrau gydag ein cadeirydd Simon Carnell, pennaeth canolfan dysgu ychwanegol Penfro yn  ysgol gynradd Penfro yn Sir Fynwy, sy’n rhannu'r weledigaeth ar gyfer Touch Trust, y sefydliad a'r materion fel cyllid ac ati.  Hefyd, un o'n uwch arweinwyr sesiwn sydd wedi creu cyfres gyfan o themâu i integreiddio o fewn y fformat sesiynau drwy gyfrwng y storïau.
Cynhelir y cyfarfod ar ddydd Llun 19 Hydref, 2015 o 09:30-12:00 yma yn y ganolfan, darperir lluniaeth.
Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn ymdrechu i fod yn bresennol. Os gwelwch yn dda allech chi ddefnyddio'r slip ymateb i roi gwybod i ni neu e-bostiwch fi yn uniongyrchol : Karen.woodley@wmc.org.uk
Diolch yn fawr ac edrychwn ymlaen yn fawr at eich gweld yma.

 

 

 

 

 


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Hoffwn wahodd pob aelod i’n dyddiadau DPP nesaf! Os gwelwch yn dda a allwch gysylltu â ni i gadarnhau y byddwch yn bresennol fel y gallwn sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan.

   

 Summer Project Wednesday 29 - Friday 31 July 2015 - 8.00 am

 Eisteddfod Destunau - Kath Ure

 

 


 

 

Canolfannau Rhagoriaeth

 Gwyliwch allan am NEWYDDION o'n i ddod cwrdd

 

 


 

Therapi Cyffwrdd yn Ashgrove

 

Rydym yn falch iawn o dderbyn statws Canolfan Rhagoriaeth oddi wrth yr ymddiriedolaeth.

Yn dilyn rhai sesiynau cychwynnol gyflwynwyd gan Dilys yma yn yr ysgol, dechreuodd Ashgrove ymweld â Touch Trust gyda dau ddosbarth heriol mwy na deg mlynedd yn ôl. Roedd y gromlin ddysgu drwyddi draw yn un serth. Fel y gwelwyd bod mwy a mwy o ddisgyblion yn elwa o’r sesiynau hyfryd hyn, penderfynom taw’r ffordd ymlaen oedd hyfforddi rhai o’n hathrawon fel arweinwyr sesiynau, fel y gellid cyflwyno’r rhaglen i fwy o ddisgyblion. Digwyddodd hyn yn 2008 gyda Kirsty, Richard, Ruth, a Chris yn derbyn hyfforddiant, yna Lauren, Debbie, Cheryl a Zoe ac yn fwy diweddar Lea, Pauline, Mandy a Sue. Gyda’n hyfforddwyr ein hunain roedd angen ystafell benodol arnom i gyflwyno’r sesiynau, ac fe lwyddwyd i wneud hyn yn 2008 gyda chymorth hael ein rhieni.

Mae gennym nawr naw o arweinwyr a bron amserlen lawn o sesiynau. Gweithiwn tuag at gyflwyno’r sesiwn therapi cyffyrddiad clasurol, ond oherwydd anghenion amrywiol ein disgyblion rydym yn aml yn addasu sesiynau, neu ffocysu dim ond ar y themâu ymlacio, hyd nes bod y disgyblion yn gallu pontio, sydd yn gymaint o sgil pwysig i’n disgyblion sydd ag awtistiaeth.

Ar y cyd gydag ysgolion Erw’r Delyn a Maes Dyfan rydym nawr yn gobeithio gwneud Therapi Cyffwrdd yn Ysgol y Deri yn rhan anhepgor o’r cwricwlwm amgen, yn hygyrch i’r holl ddisgyblion mewn unrhyw adeg o angen.

Ruth Jenkins  Ebrill 2004