Trwy'r rhaglen symudiad creadigol sydd wedi ei drwyddedu, mae Touch Trust yn gwneud gwahanaiaeth sylweddol i fywydau unigolion yn y gymuned anabl. Gan ddefynddio technegau wedi'u seilio ar symudiad addysgiadol a chreadigol Laban, mae babanod, mamau, oedolion, a'u gofalwyr, a hyd yn oed y rhai hynny sy'n dioddef o dementia yn elwa'n aruthrol,  yn enwedign yn eu hunan hyder a'u hunan barch, fel maent yn profi llwyddiant. Yn ogystal, cyflwynir cefnogaeth a chymorth i'w teuloedd.

Mae Touch Trust yn newid bywydau a rhagdybiaethau. Mae'r rhaglen yn cynyddu hapusrwydd trwy ddatblygiad sgilliau cyfathrebu a chymdeithasol, a thechnegau ymlacio. Mae'n gweila iechyd, iles a gofal. Mae hefyd yn hwyl ac yn rhoi mwynhad, ac o fudd i bawb.

Mae'r rhaglen yn brofiad holistaidd, synhwyraidd ac arwyddocaol, ar gael i bob un, boed yn abl neu'n anabl. Gellir ei addasu ar gyfer unigolion neu grwpiau gwahanol. Gwrthdoir neb ar sail eu anghenion cymhleth na'u hymddygiad. Mae'r ffocws an yr hyn y gall ein gwesteion ei wneud a'i gyflawni, yn hytrach nag ar eu cyfyngiadau.

Defnyyddir cerddoriaeth, lliw, arogleuon a chyffyrddiad yn y rhaglen, sy'n cynnws gweithio gydag artistiaid a cherddorion i ysgogi potensial ein ffrindiau 'arbennig'; rydm yn gymuned gwir gynhwlsiol.