Touch Trust In-Depth

Dyma'r lle ar gyfer pobl sydd am wybod mwy am Touch Trust In-Depth. Byddwch chi'n canfod llawer o wybodaeth bellach, o waith cydweithredol gyda sefydliadau eraill, ymchwil, hanes Touch Trust i straeon gwir am ein gwesteion.

  • Rhaglen Ddogfen am Touch Trust & Prosiect Cydweithredu WNO

    Yn 2009 gwnaed y rhaglen ddogfen hon am Touch Trust, yn dangos ei waith a chydweithrediad gydag Opera Cenedlaethol Cymru (WNO). Cliciwch deitl yr adran hon i lawrlwytho'r wybodaeth lawn ar y rhaglen ddogfen neu i wylio'r fideo Cliciwch Yma.

  • Ymweliad Touch Trust ag Efrog Newydd

    Ymwelodd Touch Trust ag Efrog Newydd yn Chwefror 2009, yn cyflwyno ein gwaith gydag Awtistiaeth Erthygl llawn ar gael Yma.

  • Ymweliad Touch Trust â Hong Kong
  • Ar 6ed Tachwedd 2009, ymwelodd Touch Trust â Hong Kong hefyd. Erthygl ar gael Yma.
  • Yn ddiweddar cyhoeddwyd erthygl yn y cylchgrawn 'Llais', ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg fel ei gilydd, yn sôn am Touch Trust a'r effaith mae'n ei chael ar fywydau pobl. Cliciwch y dolenni i ddarllen: Saesneg a Chymraeg

 

Ein rhaglen

Er bod ein rhaglen yn ymddangos fel un sy’n ceisio creu hwyl a chyswllt yn unig, rydyn ni’n gweithio tuag at:

Ddatblygiad corfforol – rholio, cydbwyso, gafael, edrych, clywed, creu synau, bod yn ymwybodol o’r corff, delwedd corff, gweithrediadau a ffocws.

Datblygiad emosiynol – cael eu canmol, cyfathrebu, ymlacio, mynegi, mwynhau, a gwneud dewisiadau.

Datblygiad cymdeithasol - adnabod rhywun arall, cydnabod bod yn rhan o grŵp, cyfathrebu, cysylltu, cymryd rhan, cymryd tro, a chael ei werthfawrogi/ gwerthfawrogi.

Gwneir hyn oll drwy raglen synhwyraidd holistaidd sydd wedi’i datblygu, ar un llaw yn ofalus, ond bob amser gyda mantra Touch Trust mae ble bynnag maen nhw, yn iawn. Mae’n ymddangos yn hwyl, mae’n ymddangos yn hawdd, ond mae’n sicrhau datblygiad, lles a chysylltiad i’r plentyn ac mae’n dysgu sgiliau pwysig i’r rhieni sef arsylwi, asesu ac addasu ynghyd â rhai ‘bachau’ defnyddiol y gallan nhw eu defnyddio.  Mae’n datblygu’n sefyllfa o ennill/ennill.

 

 

Mae gennych blentyn arbennig, rydych chi’n rhiant arbennig iawn.

Mae ein cymuned uwch dechnoleg angen yr hyn sydd gennych chi, rydych chi’n llinell bywyd i gymdeithas sydd mewn perygl o fyw yn ôl gwerthoedd arwynebol.  Rydych chi’n rhannu CARIAD gyda ni.  Mae ein cymdeithas eich angen a gallwn ddysgu gennych. Mae angen rhannu gydag eraill yr hyn sydd gennych chi. DIOLCH.

 

 

Babanod a Phlant Cyn-ysgol

 “Mae babanod yn dysgu amdanyn nhw eu hunain a’r byd drwy’r synhwyrau” Piaget, 1969

 

Mae pob babi’n datblygu drwy ymateb i ysgogiadau allanol.  Maen nhw’n datblygu drwy’r gweithgareddau naturiol hyn, ond mae Scarr (1993) ac arbenigwyr eraill yn dweud nad yw’r amgylchedd arferol yn ddigon i blant ag unrhyw anawsterau arbennig.  Maen nhw angen rhaglenni synhwyraidd ychwanegol .

Dyma lle gall Touch Trust helpu drwy gynnig profiadau synhwyraidd pleserus, dwys i’r plentyn mewn rhaglen awr. Mae hwn yn brofiad positif i’r rhieni sy’n aml yn hollol lluddedig ac yn ansicr o’r hyn ddylen nhw ei wneud am y gorau.  Mae Touch Trust yn newid hyn yn gyfan gwbl ac mae rhieni’n gadael yn llawn egni, wedi ymlacio a gyda mwy o hyder a syniadau o’r hyn y dylen nhw ei wneud i helpu eu plentyn. Mae perthynas bositif yn cael ei chreu ac mae’r rhieni’n dysgu sgiliau i helpu’r bondio mewn bywyd bob dydd.

Mae ein rhaglen yn helpu’r rhieni i fynegi eu cariad drwy gyffwrdd a sefydlu perthynas dda’n gynnar iawn. Dywed rhieni wrthym fod eu plant yn dawelach, wedi crio llai a chysgu’n well ar ôl eu sesiwn.

 

Tystlythyr 1 – erthygl yn y South Wales Echo yn 2007 dan y teitl:

“Sut mae’r Elusen Touch Trust yn Helpu Plant fel Lydia i Ddatblygu”

Cafodd Lydia waedlif anferth adeg ei geni a dywedodd y meddygon y byddai mewn cyflwr disymud am weddill ei bywyd. Daeth ei rhieni â hi i Touch Trust ar gyfer ein rhaglen Therapi Cyffwrdd unigryw a sefydlwyd gan Dilys Price OBE (arloeswraig mewn symud creadigol dros dri degawd

a gydag enw da’n rhyngwladol).  Dechreuodd ei staff ar y rhaglen o symbylu synhwyraidd dwys, gan gynnwys cyffwrdd mewn amgylchedd

o hwyl, hapusrwydd, cyswllt a chanmol.  O fewn wythnosau, gwelwyd gwelliant yn ymwybyddiaeth Lydia.

 

Dywedodd ei mammae’n sylwi ar oleuadau, mae’n

adnabod lleisiau, mae wedi dechrau chwarae offerynnau

taro.  Ac mae’n hapus.  Gydag anableddau dwys a lluosog,

gallwch ddychwelyd o ymweliadau ysbyty’n hollol ddigalon.

Mae Touch Trust yn hollol wahanol. Ynghyd â’r ymweliadau

pleserus a hapus â Touch Trust, cawsom raglen fer o hwyl a

chwarae - pleserus i’w cyflawni.  Roedd hyn oll yn ein helpu i

 gysylltu, teimlo’n hapus a dathlu ein plentyn gwahanol ac

unigryw. Nid ydym wedi edrych yn ôl.  Mae gennym

chwaer fach yn awr o’r enw Katie ac rydym yn deulu

ffyniannus a hapus. Rhoddodd Dilys obaith i ni.”

 

 

Tystlythyr 3

“Ers cael ein cyflwyno i Touch Trust a dod â’n merch i’r therapi symud a dawnsio, rydym wedi gweld gwelliant mawr yn ei hymwybyddiaeth a’i mwynhad.

Hefyd, rydw i wedi cyfarfod rhieni eraill ac rydym wedi cael hwyl, cymaint o newid o’r iselder roeddwn i’n ei ddioddef.  Mae Touch Trust wedi rhoi gobaith i ni.  Roedden ni ar ben ein tennyn pan ddaethom yma gyntaf, yn teimlo’n ynysig  - ddim yn gwybod ble arall i fynd.  Yn awr, rydyn ni’n canolbwyntio cymaint ar yr hyn mae hi’n ei wneud ac mae unrhyw welliant yn anferthol i ni.  Ni allwn anwybyddu hynny. Mae gennym raglen yn arbennig hyd yn oed ar gyfer ein merch sy’n rhoi rhywbeth positif i ni pan fyddwn ni gartref.  Rydym wedi ennill hyder hefyd ynghyd â hapusrwydd a hwyl.”

 

 

Touch : Y Cyflenwad Perffaith i Driniaethau ADCG (ADHD)

 

Gan Claire Manton

 

 

Touch : Y Cyflenwad Perffaith i Driniaethau ADCG (ADHD)

Os oes ADCG (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ) , neu Anhwylder Spectrwm Awtistiaeth (ASA) neu broblem ymddygiadiadol arall ar eich plentyn gallwch ganfod eu hymddygiad yn heriol. Gall cyfathrebu gyda phlentyn sydd ag ASA fod yn anodd, gan arwain at rwystredigaethau  i’r plentyn a’i deulu agos. Gall anallu i fynegi eu hunan yn effeithiol achosi i’r plentyn ‘weithredu’ mewn dicter  ac os  yw’n ddi –eiriau ac nid yw gofalwyr yn gwybod beth sy’n bod, ni allant ond dyfalu sut i helpu. Gall ymddygiad heriol gynnwys chwifio dwylo gormodol, bod yn gorfforol ormesol (er enghraifft, cicio, brathu neu fwrw brawd neu chwaer), tynnu gwallt, bwyta eitemau nad ydynt yn fwyd (fel sialc, mwd neu bapur ty bach – ffenomen a elwir yn ‘pica’) neu sgrechian pan fyddant mewn amgylchfyd gwahanol. Gall y gweithgareddau dydd i ddydd mae teuluoedd gyda phlant neuro-nodweddiadol yn eu mwynhau, ddyfod yn llawn tyndra. Gall rhywbeth syml fel mynd allan trwy’r drws i fynd i’r siop neu fynd â phlant i’r ysgol ddyfod yn rhywbeth fel gweithrediad milwrol.

Cyfyngedig yw’r triniaethau a geir drwy’r GIC ac fe’u cyfyngir fel arfer ar gyfer therapi lleferydd ac iaith, therapïau ymddygiad a meddyginiaeth i addasu patrymau ymddygiad y plentyn.

Triniaethau ar gyfer Awtistiaeth ac ADCG

Therapi Lleferydd ac Iaith - Dyma therapi sy’n dysgu plant sut i greu synau lleferydd yn gywir, drwy’r defnydd o gyfarpar gweledol, gemau a theganau, i wella eu medrau cyfathrebu.

Dadansoddiad Ymddygiadol Cymhwysol - Rhydd  hyn gydnabyddiaeth gadarnhaol i blant am ymddygiad da a pheidio â chefnogi ymddygiadau heriol a negyddol, ynghyd â dysgu sgiliau bywyd mewn  prawf- ddarnau bach, a dorrir i lawr i nifer o gyfarwyddiadau, yn lle cyfarwyddiadau cyfansawdd cyfunol.

Meddyginiaeth – Nid yw meddyginiaeth mewn gwirionedd yn trin Awtistiaeth neu ADCG ond gall addasu ymddygiad, er enghraifft ,trwy leihau trais yn y plentyn,  lleihau arferion ailadroddol neu wella sgiliau canolbwyntio. Y cyffuriau gaiff eu defnyddio fel arfer yw:-

Meddyginiaeth adfywiol (stimulant) fel methylphenidate (Ritalin, Concerta a chyffuriau ADCG dynodedig eraill) ac amffetaminau (Dexamfetamine)

Meddyginiaeth anadfywiol fel atomoxetine hydrochloride (Strattera®)

Cyffuriau gwrth iselder - a elwir yn gyffuriau SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors). Gellir defnyddio cyffuriau gwrth iselder fel fluoexetine (enw brand Prozac) a paroxetine (enw brand Paxil) i drin anhwylderau hwyliau neu obsesiynol mewn plant gydag ADCG ac fe’u rhagnodir gan ymgynghorydd ffisiatric.

 

Sgil Effeithiau Meddyginiaeth ADCG

Sgil effeithiau mwyaf cyffredin cyffuriau ar gyfer ADCG yw anhunedd a cholli archwaeth. Oherwydd effeithiau adfywiol y rhan fwyaf o’r cyffuriau , caiff rhai plant dawelyddion i’w helpu i gysgu. Fe fydd angen iddo e neu iddi hi dderbyn archwiliad rheolaidd gan feddyg i fonitro eu pwysau ac i sicrhau nad ydynt yn colli gormod. Gall sgil effeithiau eraill gynnwys teimlo’n gyfoglyd, cyfogi, penysgafnder, cur yn y pen, cynnwrf, hydeimledd, poen yn y cymalau, cosi, a stumog dost. Ceir sgil effeithiau anfwriadol mwy difrifol  fel niwed difrifol i’r iau a phroblemau calon all fod yn angheuol.  I’r gwrthwyneb, gall cyffuriau ADCG hefyd achosi ‘r symptomau maent i fod i’w hatal gan achosi gorfywiogrwydd, sbarduno datblygiad Syndrom Tourette gan arwain at newid hwyliau, salwch seicotig a syniadaeth  o hunan ladd (meddyliau ynglŷn â diweddu eich bywyd).

Gan fod rhai o’r meddyginiaethau adfywiol yn amffetaminau neu yn strwythurol debyg i amffetaminau gallant feddu priodweddau caethiwus a gallant fod yn rhywbeth sy’n creu arferiad os y’u cymerir dros gyfnod hir. Maent hefyd yn cael eu defnyddio fel amnewidion i bersonau sy’n gaeth i gyffuriau sy’n  ceisio ymwrthod  oddi wrth “speed”. Am y rheswm hwn, mae rhai rhieni yn anfodlon i’w rhoi i’w plant neu yn dymuno eu defnyddio yn unig yn y cyfnod byr er mwyn  atal yr effeithiau caethiwus. Os ydych yn chwilio am ffordd i annog mynegiant iachus eich plentyn heb orfod defnyddio meddyginiaeth neu pe baech yn teimlo nad yw therapïau ymddygiadol yn cael yr effaith rydych yn ei ddymuno, efallai y gall “Touch Trust” fod o gymorth i chi.

 

Sut mae Touch Trust yn cynorthwyo plant gydag Awtistiaeth ac ADCG

Gall technegau cyffwrdd, symud a dawns fod o gymorth i blentyn gydag  Awtistiaeth, ADCG neu anableddau datblygiadol neu gorfforol dwys i fynegi eu hunain, caffael medrau bywyd dydd i ddydd, lleihau symptomau anabledd a hyd yn oed lleddfu poen corfforol. Unwaith mae’r plentyn yn gwybod sut i gyfathrebu a chael ei ddeall yn fwy effeithiol ac nad yw bellach yn yr un trallod neu anghysur roeddent yn gyfarwydd  â  hwy, gallant fod yn llawer hapusach ynddynt eu hunain a bod yn llawer mwy hunan hyderus. Mae rhai o’r dulliau a ddefnyddir gan Touch Trust yn cynnwys cerddoriaeth, goleuadau, lliwiau, synau a gweithgareddau amlsynhwyraidd eraill a gyfunir gyda thylino’r corf i hybu lles. Mae’r profiad aml synhwyraidd yn  ymrwymo plant heb boeni unrhyw anhwylder prosesu sydd yno’n barod. Mae’r tylino corff yn eu cynorthwyo nhw i greu endorffiniau, poen laddwyr naturiol y corff, ac mae dawns yn gymorth i wella cydsymud a medrau corfforol eraill ac i gysylltu ag eraill trwy symud. Er mwyn cynorthwyo i ryddhau potensial eich plentyn mewn amgylchedd cadarnhaol a strwythuredig, cysylltwch â ni i ganfod  eich gweithdy Touch Trust lleol.