Amdanom Ni

Mae Touch Trust yn elusen arloesol sy'n cynnig rhaglenni symud creadigol unigryw ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu, y bobl hynny a effeithir gan anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD), anghenion cymhleth, ymddygiad sy'n herio, a grwpiau hyglwyf eraill yn y gymuned.

Emily & Guest at Easter Project 2011Rydym yn anelu at gynorthwyo hunan-ddatblygiad a dysgu gydol oes gweithredeol o fewn amgylchedd cymdeithasol, creadigol sy'n helpu datblygiad.

Rydym yn hyrwyddo'r datblygiad o gymdeithas gynhwysfawr trwy ddarparu cyfleoedd symud creadigol ar gyfer y rhai hynny sy'n ynysig ac yn unig ac yn aml sy'n cael eu cau allan o fynediad i gymdeithas a'r celfyddydau therapiwtig oherwydd eu hanabledd canfyddedig.

Yn dathlu amrywiaeth a thrwy hynny'n dathlu'r integreiddiad o'r cymunedau anabl ac nad yw'n anabl o fewn ein cyfleusterau cynhwysfawr, urddasol ac o'r radd flaenaf, mae Touch Trust yn fodel ar gyfer y gymuned yn yr 21ain Ganrif.

Mae Touch Trust yn ymrwymedig i'r model cymdeithasol o anabledd. Mae'n holistaidd ac mae'n gwerthfawrogi mynegiad personol, perthnasau a hapusrwydd. Rydym yn gweld pob unigolyn fel "cyfanrwydd" sydd yn teimlo ac yn dyheu ac rydym yn defnyddio'r holl synhwyrau er mwyn sefydlu synnwyr o werth a mwynhad. Trwy gyffwrdd rydym yn adeiladu ymlaciad, cyfathrebu cadarnhaol, empathi a lles - nodweddion hanfodol i unrhyw unigolyn deimlo'n gyflawn.

Mae'r athroniaeth holistig hon hefyd yn adeiladu bywyd cadarnhaol i'r unigolyn ag anabledd dysgu, ond hefyd i gylch ei deulu.

Cafodd Touch Trust ei sefydlu yn 1996 a daeth yn elusen gofrestredig yn 2000. Arloesodd ei sylfaenydd, Dilys Price OBE, gelf o symud a dawnsio arbennig a addysgwyd gan Rudolph Laban, hefyd arloesodd hi raglen Touch Trust er mwyn mynd i'r afael â'r broblem o wahaniaethu ac anghydraddoldeb pobl a oedd wedi'u hynysu ac wedi'u hamddifadu o hawliau dynol ac o'r pethau da mewn cymdeithas oherwydd eu gwahaniaethau.

Trwy faes mynegi yn y celfyddydau mae'r Touch Trust yn mynd i'r afael â gwahaniaethu. Penderfynodd Touch Trust i ganolbwyntio ar yr oedolion a phlant hynny â'r anableddau mwyaf difrifol, ond hefyd mae'n ymwneud â'r holl fathau eraill o wahaniaethu ac anfantais.